Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-11-13

Minister Sprawiedliwości zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) do składania na piśmie swoich zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  1. listu motywacyjnego obejmującego przedstawienie wizji rozwoju Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
  2. życiorysu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o osiągnięciach zawodowych lub naukowych;
  3. kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifi kacje zawodowe lub naukowe;
  4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości lub przesłać listem poleconym na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa,
w zamkniętej kopercie z adnotacją „w sekretariacie nie otwierać”,

w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości).

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.11.2015 | Data dodania: 13.11.2015 12:37 | Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2015 12:41