Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

2016-01-22

Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

Cel partnerstwa:

Działania mające na celu przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (numer projektu w Wykazie Prac Legislacyjnych: UC39)

Grupą docelową projektu są urzędy administracji rządowej; możliwe jest objęcie wsparciem również pracowników administracji rządowej, w szczególności należących do korpusu służby cywilnej (uczestnicy projektu).

Zakres tematyczny projektu:

Tytuł projektu: Pogłębione konsultacje publiczne w sprawie skutecznego pozbawiania sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa.

Pozbawianie sprawców korzyści osiąganych z popełnianych przestępstw jest skutecznym narzędziem zwalczania przestępczości, ale również – poprzez likwidację zaplecza finansowego – środkiem jej zapobiegania. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i profesjonalnej. Tematyka ta jest przedmiotem stałego zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego prawa karnego, w tym Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej.

Dotychczasowe narzędzia przewidziane w polskim systemie prawnym są mało skuteczne. Konieczna jest zatem wieloaspektowa analiza deficytów obecnego stanu prawnego, przegląd standardów międzynarodowych i rozwiązań obowiązujących w innych państwach, jak również pogłębiona dyskusja na temat kierunków rozwoju polskich instrumentów prawnych. 

Tematyka konsultacji wiąże się ściśle z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który transponuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 2014 r., str. 39). Nie powinny jednak ograniczać się do rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie, ale dotyczyć także zagadnień ogólniejszych, nakierowanych na kompleksową przebudowę systemu pozbawiania sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa oraz odzyskiwania od nich mienia przysługującego Skarbowi Państwa.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w trakcie prac nad projektem ustawy. Te z nich, które nie mogą zostać wykorzystane w ten sposób z uwagi na termin transpozycji dyrektywy, zostaną wykorzystane w przyszłych pracach związanych z pozbawianiem sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa.

Przewidywana data zakończenia projektu: 31 grudnia 2017 r.

W ramach projektu zakłada się obowiązkową realizację dwóch następujących po sobie faz wsparcia.

FAZA 1. Przeprowadzenie konsultacji publicznych pojedynczego projektu krajowego aktu normatywnego z zastosowaniem co najmniej 3 różnych aktywnych metod konsultacji, dobranych z zastosowaniem triangulacji, i z obligatoryjnym udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner (partnerzy) w projekcie.

Wymóg zastosowania triangulacji oznacza równoległe bądź sekwencyjne użycie kilku (minimum 3) komplementarnych metod badawczych z uwagi na fakt, że użycie tylko jednej metody z reguły nie dostarcza wielowymiarowej i pogłębionej wiedzy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie doboru metod konsultacji w jasny sposób uzasadniający ten dobór pod kątem triangulacji. Podstawowe wytyczne w tym zakresie zawiera załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu (https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/20151214_ekspertyza_dla_kprm_stocznia.pdf). 

Możliwe do wdrożenia metody to:
 • Konsultacje pisemne z wykorzystaniem platform internetowych (m.in. www.konsultacje.gov.pl)
 • Konsultacje pisemne wykorzystujące pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz kwestionariusze on-lineOtwarte spotkania konsultacyjne
 • Spotkania otwarte dla uczestników konsultacji pisemnych
 • Wysłuchanie publiczne
 • Spotkania grup roboczych
 • Warsztaty przyszłościowe
 • Sondaż deliberatywnyTM
 • Sąd obywatelski
 • Panel deliberacyjny
 • Komórki planujące
 • 21st Century Town Meeting
 • Panel obywatelski
 • Indywidualny wywiad pogłębiony
 • Zogniskowany wywiad grupowy
 • Reprezentatywne badania ankietowe i kwestionariuszowe (sondażowe)
 • Stała konferencja
FAZA 2. Dokonanie oceny zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności. Przykładowo ocena powinna zachować standard wskazany w rozdziale VII publikacji Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej.

Dodatkowym zadaniem będzie przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości biorących udział w procesach konsultacji publicznych, z zakresu aktywnych metod prowadzenia konsultacji. Beneficjentami szkolenia będą zarówno legislatorzy jak i pracownicy komórek merytorycznych. 

Wymagania wobec partnerów:
 
 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z administracją publiczną oraz znajomość specyfiki administracji publicznej.
 • Doświadczenie w obszarze objętym wsparciem (tj. realizacji konsultacji publicznych lub realizacji badań społecznych)
 • Doświadczenie w organizacji szkoleń dla i przy współpracy z administracją publiczną. 
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 • Partnerzy powinni posiadać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od przypisanych temu partnerowi łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną porozumienia o dofinansowanie jest Instytucja Organizująca Konkurs (IOK)
 

Partnerami projektu mogą być organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie uczestniczyć będą z Ministerstwem Sprawiedliwości w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. 

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu: https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/regulamin_16.pdf 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:
 
 • Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy
 • Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy współpracy z administracją publiczną
 • Opis koncepcji realizacji poszczególnych zadań przez Partnera w ramach projektu, uwzględniający specyfikę aktu prawnego, który będzie podlegał konsultacjom publicznym
 • Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego, kadrowego
 • Szacunkowy koszt działań w ramach projektu po stronie partnera uwzględniający kategorie wydatków zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Z ofertą należy dołączyć: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera. 

2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert: 

Oferty należy składać do 15 lutego 2016 roku do godz. 16.15 na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa  

z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 (rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do Ministerstwa Sprawiedliwości w tym terminie). 

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 22 5212312. 

Kryteria wyboru Partnerów: 

 • Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla i przy współpracy z administracją publiczną.
 • Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 • Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu.
 

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie przez komisję, w skład której wejdą po dwie osoby wyznaczone przez:

 • dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich,
 • dyrektora Departamentu Legislacyjnego.
 

Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 4 dni kalendarzowych od zakończenia naboru na stronie internetowej www.ms.gov.pl

Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu. 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Solon-Lipiński Marek | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 22.01.2016 | Data dodania: 22.01.2016 15:39 | Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2016 15:54