Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2016-04-13
 
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, tj.:
 
 1. osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 7. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,
 8. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 9. osób, które nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a ustawy – Prawo o notariacie,
 10. osób, o których mowa w art. 16a § 2 i art. 76 § 4b ustawy – Prawo o notariacie,
 
na dzień 6 września 2016 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 7 września 2016 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 8 września 2016 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z trzeciej części egzaminu polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny).
 
Zgodnie z art. 74a § 2 ustawy – Prawo o notariacie, aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę w właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji.
Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej. 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:
I.    Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
II.   Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;
III.  Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
IV.   Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
V.    Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Lublinie i Warszawie;
VI.   Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.
 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2016 r. - przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy - Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. - przez osoby, które odbyły aplikację notarialną.
Termin dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy - Prawo o notariacie, tj. 23 lipca 2016 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 25 lipca 2016 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.
 
Opłata egzaminacyjna wynosi 1.480,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych, zero groszy).
Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin notarialny”.
 
Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie:
 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.
II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu: 
 • dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach.
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 13.04.2016 | Data dodania: 13.04.2016 15:48 | Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2016 15:50