Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w dniach 5 - 7 września 2017 r.

2017-09-08

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.), wydawane będą z urzędu, niezwłocznie po ustaleniu wyniku tego egzaminu (tj. niezwłocznie po doręczeniu Ministrowi Sprawiedliwości uchwał o ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wraz z danymi adresowymi zdającego).

Zgodnie z treścią art. 76 § 2 ustawy - Prawo o notariacie zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego Minister Sprawiedliwości doręcza zastępcy notarialnemu oraz prezesowi rady izby notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania zastępcy notarialnego, a w przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi rady wybranej izby notarialnej.

Osoby, których personalia lub miejsce zamieszkania uległy zmianie w stosunku do wskazanych we wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zobowiązane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie do dnia 13 października 2017 r., zawiadomić o tym Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Wydział Notariatu, wskazując nowe dane osobowe lub adres zamieszkania.

Brak zawiadomienia skutkować będzie wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego na podstawie dotychczasowych danych i przesłaniem go prezesowi rady izby notarialnej właściwej według dotychczasowego miejsca zamieszkania.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Luty | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.09.2017 | Data dodania: 15.09.2016 14:56 | Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2017 14:19