Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie

2016-11-28

Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1. Lokal o powierzchni 11,97 m2 znajduje się na parterze budynku przy ul. Chopina 1 oraz 1 m2 powierzchni korytarza usytuowanej bezpośrednio przy lokalu.

Powyższy lokal nie jest wyposażony w meble. Okres najmu lokalu 5 lat.

Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku przy ul. Chopina 1 z dnia 18 października 2016 r.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa www.ms.gov.pl oraz w sekretariacie Biura Administracyjno-Finansowego w pokoju nr 524. Każdy z przystępujących do konkursu ma obowiązek zapoznania się z jego treścią.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Paulina Ługowoj tel. 22 52-12-469,
2. Emilia Rosiak tel. 22 52-12-314.
 
Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
b) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu,
d) podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału (dotyczy lit. a - d) lub kserokopii (dotyczy lit. b i c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r do godziny 12:00, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa, pokój 524. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta konkursowa na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie kiosku wielobranżowego typu kiosk „ Ruch".
 
Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a oferentem wybranym w konkursie.
 
Zastrzega się prawo do uznania, że konkurs nie przyniósł oczekiwanego rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Regulamin konkursu Regulamin konkursu (liczba pobrań: 437)
Formularz ofertowy Formularz ofertowy (liczba pobrań: 412)
Oświadczenie Oświadczenie (liczba pobrań: 385)
Wzór umowy najmu Wzór umowy najmu (liczba pobrań: 549)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Paulina Ługowoj | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 28.11.2016 | Data dodania: 28.11.2016 08:34 | Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2016 08:49