Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”

2016-02-29
W dniu 14 kwietnia 2016 roku Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o unieważnieniu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”.
Powodem takiej decyzji były nieprecyzyjne i nadmiernie restrykcyjne kryteria wyboru projektów przewidziane dla konkursu. Utrzymanie tych kryteriów mogłoby skutkować brakiem możliwości wyboru projektów do dofinansowania lub poważnymi trudnościami na etapie ich realizacji.
Możliwość anulowania konkursu została przewidziana w rozdz.I.1. Regulaminu konkursu.
Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.
 

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Celem konkursu jest usprawnienie procesów komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez wybór do dofinansowania i realizację projektów obejmujących:
  1. opracowanie programów przygotowania rzeczników prasowych sądów i prokuratur oraz pracowników biur prasowych do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania medialnego prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów;
  2. przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 1000 uczestników (rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur, prezesów i wiceprezesów sądów, szefów prokuratur i ich zastępców).
Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze. W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.
 
Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
 
Finanse
Alokacja założona na konkurs wynosi 6 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 6 000 000 PLN.
 
Składanie wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w terminie od 31 marca do 21 kwietnia 2016 r.
Wnioski należy składać:
  • w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/)
             oraz
  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wnioski w formie papierowej można złożyć:
  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
  • przesyłką kurierską,
  •  pocztą. 
Adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
Dla uznania wniosku o dofinansowanie za złożony w terminie decydująca jest data wpływu wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego / Kancelarii Głównej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Dodatkowe informacje
Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w III. kwartale 2016 roku.
 
Pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: power@ms.gov.pl, faksem pod nr (22) 52-12-257 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.arch.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
UWAGA! od dnia 30 marca 2016 roku wprowadzony zostaje zmieniony regulamin konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury” organizowanego w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości oraz załącznik nr 11 do regulaminu. Jednocześnie anulowany zostaje załącznik nr 12 do regulaminu.
 
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania brzmienia niektórych zapisów regulaminu do tzw. fiszki konkursu, zawierającej uzasadnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER w Rocznym Planie Działania na rok 2016 dla Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Sprawiedliwości. IOK, dokonując zmian w regulaminie, uwzględnia jednocześnie zalecenia w tym zakresie przekazane pisemnie przez Instytucję Zarządzającą PO WER.

 

Regulamin konkursu AKTUALNY od 30.03.2016 (PDF)
Regulamin konkursu ARCHIWALNY (PDF)
Załącznik 1 wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF)
Załącznik 2 Karta oceny formalnej (pdf)
Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej (PDF)
Załącznik 4 wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF)
Załącznik 5 wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF)
Załącznik 6 wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF)
Załącznik 7 wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF)
Załącznik 8 wzór wniosku o dofinansowanie *(PDF)
Załącznik 9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (pdf)
Załącznik 10 wzór umowy o dofinansowanie (PDF)
Załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER AKTUALNY od 30.03.2016 (PDF)
Załącznik 11 lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER ARCHIWALNY (PDF)
Załącznik 12 wzór oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu odpowiedniego potencjału NIEAKTUALNY od 30.03.2016 (PDF)
Załącznik 13 zestawienie standardu i cen rynkowych w ramach PO WER (PDF)
Załącznik 14 Komunikacja i wizerunek sądów (PDF)
Załącznik 15 materiały zawierające wskazówki dla wnioskodawcy do przygotowania oferty programowej (PDF)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Szkudelska | Edytor: Milena Szkudelska
Data wytworzenia: 28.02.2016 | Data dodania: 28.02.2016 19:40 | Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2016 12:56