Ogłoszenia

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

2019-03-21

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

I. WYMAGANIA:
Na podstawie art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) na stanowisko dyrektora sądu może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie / dnia 20 lipca 2018 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.);
3) posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
7) nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) List motywacyjny adresowany do Ministra Sprawiedliwości, z aktualnym adresem do korespondencji;
2) Życiorys zawodowy i informacja o przebiegu pracy zawodowej;
3) Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
5) Oświadczenie kandydata:
-     o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
- o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
w zakresie przynależności do partii politycznych oraz pełnienia funkcji publicznych, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (wzór w załączeniu),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (wzór w załączeniu).
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone przez kandydata własnoręcznym podpisem.
6)    Inne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy, w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres: Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Powołanie na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego Poznań-Grunwałd i Jeżyce w Poznaniu"

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE:
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia z kandydatem na stanowisko dyrektora sądu rozmowy oraz pisemnego testu wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów.
Złożone dokumenty nie są odsyłane. Dokumenty osób, które nie zostaną powołane na stanowisko zostaną zniszczone komisyjnie do 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Klauzula Informacyjna Klauzula Informacyjna (liczba pobrań: 2327)
Oświadczenie Oświadczenie (liczba pobrań: 2310)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Dorota Szarek | Edytor: Marek Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 21.03.2019 | Data dodania: 21.03.2019 16:01 | Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2019 16:01