Ogłoszenia

Test i zadania z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2012 r.

2012-09-17

 

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z drugiej oraz trzeciej części egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2012 r.
 
Pytania i zadania na egzamin notarialny oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
1.    notariusz Waldemar Chwiałkowski
2.    sędzia Maciej Jaśniewicz
3.    sędzia Krzysztof Józefowicz
4.    sędzia Wojciech Łukowski
5.    notariusz Andrzej Sebastyanka
6.    notariusz Grażyna Socha
7.    sędzia Elżbieta Żak.
 
Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną.

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 607, z późn. zm.), opis istotnych zagadnień stanowi wskazanie istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

Podkreślenia wymaga, że ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest wyłącznie przez egzaminatorów i wyłącznie w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późń. zm.). Kryteria te stanowią: zachowanie wymogów formalnych, właściwość zastosowanych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania zadania. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy. Opisowi temu nie został przyznany przez ustawodawcę żaden walor normatywny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 335/11).
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Małgorzata Podniesińska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 12.06.2015 | Data dodania: 17.09.2012 12:41 | Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:49