2009

Spis treści - I/2009

Od wydawcy

Słowo wstępne do kwartalnika „Probacja”

Marian Cichosz, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
Słowo wstępne do kwartalnika „Probacja”

 

Teoretyczne podstawy probacji

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
Dyrektywa prewencji indywidualnej a idea kary sprawiedliwej

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor „Pedagogium” - WySszej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja - od korekcji do rozwoju

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Prof. dr hab. Bronisław Urban, Uniwersytet Jagielloński
Wiedza o agresji jako podstawa skutecznej profilaktyki przestępczości gwałtownej

 

Wymiana doświadczeń

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, UAM w Poznaniu
Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej

Barbara Bojko-Kulpa, Prezes Stowarzyszenia „Postis” w Lublinie, Szymon Kulpa, psycholog, Lublin
„Szansa” – program aktywizacji społeczno-zawodowej w ośrodkach kuratorskich w Lublinie

Michał Lewoc, sędzia w Ministerstwie Sprawiedliwości
Konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności nt. „Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich” (Popowo, 27-28 października 2008 r.)

Dr Hubert Kupiec, Uniwersytet Szczeciński
Konferencja naukowa nt. „Humanistyka wobec probacji i resocjalizacji instytucjonalnej” (Szczecin, 27-28 października 2008 r.)

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, Uniwersytet Łódzki
O projektowanych zmianach przepisów w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania kary i warunkowego umorzenia postępowania

 

Z orzecznictwa

Dr. hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Glosa do wyroku SN z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. II KK 137/08 (dot. obowiązku naprawienia szkody)

 

Warto przeczytać

Dr Piotr Piszczek, sędzia NSA
Recenzja książki Stanisława Paweli, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007

Kolegium redakcyjne

Informacja dla Autorów / Czytelników

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:23 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:23

Spis treści - II/2009

Teoretyczne podstawy probacji


Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny

Dr Robert Kaczor, prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości
Egzekwowanie obowiązków probacyjnych z art. 72 § 1 i 2 k.k. w postępowaniu przygotowawczym i sądowym


Prewencja w systemie probacji

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców

Katarzyna Porębska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wsparcie społeczne w warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej readaptacji


Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Michał Lewoc, sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości
Ocena stanu realizacji przez Polskę Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Dozór elektroniczny - zarys problematyki


Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Kieszkowska, adiunkt Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach
Problemy readaptacyjne osób opuszczających placówki resocjalizacyjne

Edyta Pindel, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego
W kierunku efektywności oddziaływań penitencjarnych. Resocjalizacja w polskich zakładach karnych


Wymiana doświadczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, "Pedagogium" ? Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności

Dr Andrzej Ważny, adiunkt Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Inauguracyjne posiedzenie Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Probacja"


Z bieżącego ustawodawstwa

Prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych a Europejskie Reguły dotyczące Sankcji i Środków Alternatywnych

Dr Sylwia Durczak-Żochowska, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r., sygn. I KZP 23/06 (dot. umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym)


Warto przeczytać

Prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
Recenzja książki Andrzeja Bałandynowicza, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006


Kolegium redakcyjne

Informacja dla Autorów / Czytelników

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:25 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:25

Spis treści - III-IV/2009

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie


Świadczenie pieniężne jako środek probacyjny

Krzysztof Sokołowski, doktorant Uniwersytetu w Ratyzbonie
Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w bójce lub pobiciu

Dr Grzegorz Łabuda, adwokat, Izba Adwokacka we Wrocławiu
Sporne kwestie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo skarbowe

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Mirosława Gawęcka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej

Maciej Rzewuski, asystent Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
"Odroczenie wykonania kary" jako przesłanka warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Probacyjny model kurateli sądowej w Polsce

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Wiesława Liszke, Kurator Sądu Okręgowego w Łodzi
Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego

 

Wymiana doświadczeń

Grażyna Urbaniak, Artur Strumnik
Budżet zadaniowy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jako instrument racjonalizacji wydatków tych jednostek

Krzysztof Stępień, wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
Obowiązek składania sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru przez kuratora

Maria Charmast, koordynator programu TOPIC 2, gł. specjalista ds. współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia MONAR, Małgorzata Beata Janicz, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. karnych, Magdalena Kolmus, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Aleksandra Łukasiewicz, biegły sądowy, kierownik Schroniska dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR w Warszawie, Magdalena Moneta, asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Agnieszka Sosnowska, kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sebastian Strzeżek, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP, Janusz Tytman, biegły sądowy, terapeuta Poradni MONAR w Warszawie
Postępowanie karne a możliwości terapii osób uzależnionych

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Agata Krakówka, referendarz Sądu Rejonowego w Kwidzynie, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Propozycje warunkowego zawieszenia wykonania środków karnych

 

Z orzecznictwa

Dr Jerzy Lachowski, adiunkt UMK w Toruniu
Glosa do uchwały SN z dnia 30 października 2008r., sygn. I KZP 22/08 (dot. przerwy w wykonaniu kary)

Wiesław Juchacz, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 15/08 (dot. odroczenia wykonania kary)

 

Warto przeczytać

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor "Pedagogium" ? Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Recenzja pracy zbiorowej pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela, i Piotra Stępniaka, Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, Poznań-Gdańsk-Warszawa-Kalisz 2008

 

Z żałobnej karty

Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Hołdzie
 

Kolegium redakcyjne

Informacja dla Autorów / Czytelników

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:27 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:27