2010

SPIS TREŚCI - I/2010

 

Teoretyczne podstawy probacji

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Udział sądowego kuratora dla dorosłych w postępowaniu przed sądem

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Anetta Jaworska, adiunkt Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
Prewencja recydywy przestępczej – innowacje w resocjalizacji penitencjarnej

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitorowaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podejście nastawione na osobę w procesie probacji

 

Wymiana doświadczeń

Profesor Mario Paparozzi, wydział Socjologii i Kryminologii na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Pembroke; Mathew Demichelle, doktorant na wydziale Socjologii Uniwersytetu w Kentucky oraz Senior Research Associate, członek Rady Władz Stanowych (Council of State Governments) Amerykańskiej Organizacji Probacji i Zwolnienia Warunkowego
Amerykańskie służby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciążenia, niezrozumienia czy niedocenienia (tłum. Filip Konopczyński)

Prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, Uniwersytet Jagielloński
O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie

Z bieżącego ustawodawstwa

Dariusz Cieślik, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Nowe regulacje poświęcone zakładom poprawczym i schroniskom dla nieletnich

 

Z orzecznictwa

Tomasz Huminiak, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu – Kierownik Sekcji Wykonawczej
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. I KZP 32/08 (dot. sposobu stosowania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności)

 

Warto przeczytać

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji
O księdze pt. „Kuratorzy okręgu białostockiego w jubileuszu 90-lecia kurateli sądowej w Polsce”, Białystok 2009

 

Kolegium redakcyjne

Informacja dla Autorów / Czytelników

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:15 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:15

SPIS TREŚCI - II/2010

Teoretyczne podstawy probacji

Dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. WSHiP w Warszawie
Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary zawieszonej warunkowo

 

Prewencja w systemie probacji

Joanna Latała, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości naprawczej

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Obozy dyscyplinujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej propozycją kar średniej mocy zamiast kary pozbawienia wolności

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anna Kieszkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Coaching jako forma wspomagania rozwoju w procesie integracji społecznej

 

Wymiana doświadczeń

Dr Justyna Siemionow, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich

Dr Maciej Muskała, adiunkt UAM w Poznaniu
Instytucjonalne formy reakcji na objawy niedostosowania społecznego nieletnich w Niemczech

Dr Łukasz Kwadrans, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świdnicy
Kuratela sądowa i środki probacji. Wspomnienie przeszłości, stan obecny i możliwe rozwiązania na przyszłość. I Kongres Kuratorski (Ustka, 15–17 czerwca 2009 r.)

Z bieżącego ustawodawstwa

Dr Grzegorz Łabuda, adwokat we Wrocławiu
Uwagi o obligatoryjnym zarządzeniu wykonania kary w trybie art. 75 § 1 k.k.

 

Z orzecznictwa

Blanka J. Stefańska, adwokat kancelarii Uria Menéndez w Warszawie
Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. IV KK 408/08 (dot. niekaralności jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania)

 

Warto przeczytać

Dr Anna Fidelus, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurzępy, Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009

 

Z żałobnej karty

Wspomnienie o kurator Annie Bałazy
 

Informacja dla Autorów / Czytelników

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:19 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:19

SPIS TREŚCI - III-IV/2010

Teoretyczne podstawy probacji

Kazimierz Postulski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Wykonywanie orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary (postępowanie przed sądem)

 

Prewencja w systemie probacji

Dr Robert Opora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Złożoność pojęcia efektywności instytucji kurateli sądowej

 

Światowe standardy wykonywania orzeczeń

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, „Pedagogium” – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
Humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii

Alicja Ornowska, doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

 

Metodyka pracy ze skazanymi

Dr Anetta Jaworska, adiunkt Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
Holistyczne perspektywy pracy ze skazanymi niewykazującymi zaburzeń osobowości

 

Wymiana doświadczeń

Dr Agnieszka Barczykowska, adiunkt UAM w Poznaniu
Oddziaływania probacyjne wobec osób w konflikcie z prawem (doświadczenia amerykańskie)

Łukasz Kwadrans, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świdnicy
90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość (Sejm RP, 11 grudnia 2009 r.)

 

Z bieżącego ustawodawstwa

Wojciech Kotowski, sekretarz redakcji, dr Bolesław Kurzępa, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej
Projektowane rozwiązania w systemie dozoru elektronicznego

 

Z orzecznictwa

Dr Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. I KZP 26/09 (dot. podstawy zarządzenia wykonania kary)

 

Warto przeczytać

Recenzja książki S. Sobczaka, Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo „Pedagogium”, Warszawa 2009 – oprac. prof. dr hab. Tamara Zacharuk

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 04.10.2010 11:20 | Data modyfikacji: 04.10.2010 11:20